فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

513. توشه نجات بخش

فترودوا فی الدنیا من الدنیا ما تحرزون به أنفسکم غداً
از دنیا توشه ای بگیرید که فردا خود را به وسیله آن (از هلاکت ابدی) نگاه دارید. (508)

514. طالب آخرت

من طلب آلاخرة طلبته الدنیا، حتی یستوفی رزقه منها
کسی که در پی آخرت باشد، دنیا در طلب او می آید تا بهره خود را از آن برگیرد. (509)

515. کفایت امر دنیا

من عمل لدینه کفاه الله أمر دنیاه
هر که برای دین خود کار کند، خداوند امر دنیا او را کفایت فرماید. (510)