فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

505. کشت دنیا و آخرت

أن المال و البنین حرث الدنیا، و العمل الصالح حرث الاخرة
ثروت و فرزندان، کشته های این جهان اند، و عمل صالح، کشت آخرت است. (500)

506. وسیله ای برای آخرت

بالدنیا تحرز الاخرة.
آخرت با دنیا به دست می آید. (501)

507. آخرت سرای باقی

أیها الناس! أنما الدنیادار مجاز، و الاخرة دار قرار، فخدوا من ممرکم لمقرکم، و لا تهتکوا أستارکم عند من یعلم أسرار کم
ای مردم! دنیا سرای گذر است و آخرت خانه قرار و ابدی. پس از گذرگاه خویش برای سر منزل ابدی، توشه بگیرد و پرده خویش را پیش کسی که به اسرارتان آگاه است، ندرید. (502)