فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

499. آخرت و تلاش

قال علیه السلام لرجل سأله أن یعظه -: لا تکن ممن یرجو الاخرة بغیر العمل
امام علیه السلام در پاسخ کسی که تقاضای موعظه کرد فرمود: از آنانی مباش که بدون کار و تلاش، امید آخرت نیک دارند. (494)

500. مغتنم شمار!

اغتنم من استقرضک فی حال غناک لیجعل قضاءه لک فی یوم عسرتک
وجود کسی را که در روزگار توانگری ات از تو وام خواهد، غنیمت شمار تا در روز سختی و تنگدستی ات روز قیامت آن وام را به تو پس دهد. (495)

501. شادمانی و اندوه برای آخرت

فأن المرء قد یسره درک ما لم یکن لیفوته، و یسوءه فوت ما لم یکن لیدرکه، فلیکن سرورک بما نلت من آخرتک، و لیکن أسفک علی ما فاتک منها
گاه انسان ار دست یافتن به چیزی که باید به دستش برسد، شاد می شود و ناراحتش می سازد از دست دادن چیزی که نباید به آن دست یابد، و باید شادمانی تو از چیزی باشد که در راه آخرتت است که آن را به دست آورده ای و تأسف و اندوهت بر چیزی باشد که مربوط به آخرتت هست و از دست داده ای. (496)