فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

498. وجودش را غنیمت دان!

اذا وجدت من أهل الفاقُة من یحمل لک زادک ألی یوم القیامة، فیوافیک به غداً حیث تحتاج ألیه فاغتنمه و حمله أیاه
امام علی علیه السلام در ضمن وصایایش به امام حسن علیه السلام فرمودند: هر گاه از نیازمندان کسی را یافتی که با خود توشه تو را به روز قیامت برد و فردا که به آن توشه نیازداری آن را به تو رساند، وجود او را غنیمت شمار و آن بار توشه را بر دوش او نه. (493)

499. آخرت و تلاش

قال علیه السلام لرجل سأله أن یعظه -: لا تکن ممن یرجو الاخرة بغیر العمل
امام علیه السلام در پاسخ کسی که تقاضای موعظه کرد فرمود: از آنانی مباش که بدون کار و تلاش، امید آخرت نیک دارند. (494)

500. مغتنم شمار!

اغتنم من استقرضک فی حال غناک لیجعل قضاءه لک فی یوم عسرتک
وجود کسی را که در روزگار توانگری ات از تو وام خواهد، غنیمت شمار تا در روز سختی و تنگدستی ات روز قیامت آن وام را به تو پس دهد. (495)