فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

496. عظمت دنیای دیگر

کل شی ء من الدنیا سماعه أعظم من عیانه. و کل شی ء من الاخره عیانه أعظم من سماعه. فلیکفکم من العیان السماع،و من الغیب الخبر
هر چیز دنیا، شنیدن آن بزرگ تر از دیدن آن است، و هر چیز آخرت، دیدن آن بزرگ تر از شنیدن آن است. پس به جای دیدن آخرت و مشاهده آنچه که از دیدگان شما پنهان و در پس پرده غیب است، به همان شنیدن و خبر یافتن (توسط پیامبران) اکتفا کنید. (491)
توشه آخرت

497. آه از کمی توشه!

آه من قلة الزاد، و طول الطریق، و بعد السفر، و عظیم المورد
آه و افسوس از کمی توشه و درازی راه و دوری سفر و عظمت محل ورود (یعنی قیامت و حساب). (492)

498. وجودش را غنیمت دان!

اذا وجدت من أهل الفاقُة من یحمل لک زادک ألی یوم القیامة، فیوافیک به غداً حیث تحتاج ألیه فاغتنمه و حمله أیاه
امام علی علیه السلام در ضمن وصایایش به امام حسن علیه السلام فرمودند: هر گاه از نیازمندان کسی را یافتی که با خود توشه تو را به روز قیامت برد و فردا که به آن توشه نیازداری آن را به تو رساند، وجود او را غنیمت شمار و آن بار توشه را بر دوش او نه. (493)