فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

494. عظمت آخرت

ما المغرور الذی ظفر من الدنیا بأعلی همته کالاخر الذی ظفر من الاخرة بأدنی سهمته
فریفته ای که از دنیا به بالاترین مقصود خود رسیده چونان کسی نیست که از آخرت به کم ترین نصیب دست بافته باشد. (489)

495. هراس از صراط

اعملوا! أن مجازکم علی الصراط و مزالق دحضه، و أهاویل زلله، و تارات أهواله
بدانید که گذر شما از صراط است و گام هایتان بر آن لرزان است و دچار ترس و هراس خواهید شد. (490)

496. عظمت دنیای دیگر

کل شی ء من الدنیا سماعه أعظم من عیانه. و کل شی ء من الاخره عیانه أعظم من سماعه. فلیکفکم من العیان السماع،و من الغیب الخبر
هر چیز دنیا، شنیدن آن بزرگ تر از دیدن آن است، و هر چیز آخرت، دیدن آن بزرگ تر از شنیدن آن است. پس به جای دیدن آخرت و مشاهده آنچه که از دیدگان شما پنهان و در پس پرده غیب است، به همان شنیدن و خبر یافتن (توسط پیامبران) اکتفا کنید. (491)
توشه آخرت