فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

493. مشتاق آخرت

طوبی للزاهدین فی الدنیا، الراغبین فی الاخرة
خوشا به حال پرهیزگاران در دنیا و مشتاقان در آخرت. (488)

494. عظمت آخرت

ما المغرور الذی ظفر من الدنیا بأعلی همته کالاخر الذی ظفر من الاخرة بأدنی سهمته
فریفته ای که از دنیا به بالاترین مقصود خود رسیده چونان کسی نیست که از آخرت به کم ترین نصیب دست بافته باشد. (489)

495. هراس از صراط

اعملوا! أن مجازکم علی الصراط و مزالق دحضه، و أهاویل زلله، و تارات أهواله
بدانید که گذر شما از صراط است و گام هایتان بر آن لرزان است و دچار ترس و هراس خواهید شد. (490)