فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

492. جویایی پاداش آخرت

عزم لله لنا علی الذب عن حوزته، و الرمی من وراء حرمته. مؤمننا یبغی بذلک الاجر، و کافرنا یحامی عن الاصل
خداوند خواست تا ما پاسدار شریعتش باشیم و نگهدار حرمتش. مؤمن ما از این کار در پی پاداش بود و کافر ما از تبار خویش حمایت می کرد. (487)

493. مشتاق آخرت

طوبی للزاهدین فی الدنیا، الراغبین فی الاخرة
خوشا به حال پرهیزگاران در دنیا و مشتاقان در آخرت. (488)

494. عظمت آخرت

ما المغرور الذی ظفر من الدنیا بأعلی همته کالاخر الذی ظفر من الاخرة بأدنی سهمته
فریفته ای که از دنیا به بالاترین مقصود خود رسیده چونان کسی نیست که از آخرت به کم ترین نصیب دست بافته باشد. (489)