فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

491. حال طالب دنیا و آخرت

من طلب الدنیا طلبه الموت، حتی یخرجه عنها، و من طلب الاخرة طلبته الدنیا، حتی یستوفی رزقه منها
هر که به دنبال دنیا رود، مرگ به دنبالش باشد تا او را از دنیا بیرون برد و هر که دنبال آخرت رود، دنیا به دنبالش باشد ته همه روزی او را به وی بپردازد.(486)

492. جویایی پاداش آخرت

عزم لله لنا علی الذب عن حوزته، و الرمی من وراء حرمته. مؤمننا یبغی بذلک الاجر، و کافرنا یحامی عن الاصل
خداوند خواست تا ما پاسدار شریعتش باشیم و نگهدار حرمتش. مؤمن ما از این کار در پی پاداش بود و کافر ما از تبار خویش حمایت می کرد. (487)

493. مشتاق آخرت

طوبی للزاهدین فی الدنیا، الراغبین فی الاخرة
خوشا به حال پرهیزگاران در دنیا و مشتاقان در آخرت. (488)