فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

490. زیارت کنندگان غافل

من کلام له علیه السلام بعد تلاوته (ألهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر) -: یا له مراماً ما أبعده! و زوراً ما أغفله! و خطراً ما أفظعه!
امام علی علیه السلام بعد از تلاوت آیه (فخر فروشی بر یکدیگر شما را به خود مشغول ساخت. چندان که به زیارت گورها رفتید). فرمود: چه مقصد بسیار دوری! و چه زیارت کنندگان غافلی! و چه افتخار کردن زشت و وحشتناکی! (485)

3. قیامت

توصیف آخرت

491. حال طالب دنیا و آخرت

من طلب الدنیا طلبه الموت، حتی یخرجه عنها، و من طلب الاخرة طلبته الدنیا، حتی یستوفی رزقه منها
هر که به دنبال دنیا رود، مرگ به دنبالش باشد تا او را از دنیا بیرون برد و هر که دنبال آخرت رود، دنیا به دنبالش باشد ته همه روزی او را به وی بپردازد.(486)