فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

489. قبرها را آباد کنید!

سابقوا - رحمکم الله - ألی منازکم التی أمرتم أن تعمروها، و التی رغبتم فیها، و دعیتم ألیها
رحمت خدا بر شما! پیشی گیرید به سوی منازلی که دستور دارید آن ها را آباد کنید و به آن ها ترغیب گشته اید و به سویشان فرا خوانده شده اید. (484)

490. زیارت کنندگان غافل

من کلام له علیه السلام بعد تلاوته (ألهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر) -: یا له مراماً ما أبعده! و زوراً ما أغفله! و خطراً ما أفظعه!
امام علی علیه السلام بعد از تلاوت آیه (فخر فروشی بر یکدیگر شما را به خود مشغول ساخت. چندان که به زیارت گورها رفتید). فرمود: چه مقصد بسیار دوری! و چه زیارت کنندگان غافلی! و چه افتخار کردن زشت و وحشتناکی! (485)

3. قیامت

توصیف آخرت