فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

488. خیمه بر گوز زدن

کونوا کالسابقین قبلکم، و الماضین أمامکم. قوضوا من الدنیا تقویض الراحل و طووها طی المنازل
همچون کسانی باشید که پیش از شما رفتند و کسانی که پیش روی شما مردند، همچون مسافرانی که خیمه خویش بر می کنند خیمه خود را از دنیا برکندند و همچنان که منزل ها (ی سفر) پیموده می شود آن را پیمودند و رفتند. (483)

489. قبرها را آباد کنید!

سابقوا - رحمکم الله - ألی منازکم التی أمرتم أن تعمروها، و التی رغبتم فیها، و دعیتم ألیها
رحمت خدا بر شما! پیشی گیرید به سوی منازلی که دستور دارید آن ها را آباد کنید و به آن ها ترغیب گشته اید و به سویشان فرا خوانده شده اید. (484)

490. زیارت کنندگان غافل

من کلام له علیه السلام بعد تلاوته (ألهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر) -: یا له مراماً ما أبعده! و زوراً ما أغفله! و خطراً ما أفظعه!
امام علی علیه السلام بعد از تلاوت آیه (فخر فروشی بر یکدیگر شما را به خود مشغول ساخت. چندان که به زیارت گورها رفتید). فرمود: چه مقصد بسیار دوری! و چه زیارت کنندگان غافلی! و چه افتخار کردن زشت و وحشتناکی! (485)