فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

487. امانتگاه گور

کأن قد صرتم ألی ما صاروا ألیه، و ارتهنکم ذلک المضجع، و ضمکم ذلک المستودع
گویی شما نیز رهسپار همان جا شده اید که آنان شده اند و آن آرامگاه، شما را گروگان گرفته و آن امانتگاه شما را در آغوش کشیده است. (482)

488. خیمه بر گوز زدن

کونوا کالسابقین قبلکم، و الماضین أمامکم. قوضوا من الدنیا تقویض الراحل و طووها طی المنازل
همچون کسانی باشید که پیش از شما رفتند و کسانی که پیش روی شما مردند، همچون مسافرانی که خیمه خویش بر می کنند خیمه خود را از دنیا برکندند و همچنان که منزل ها (ی سفر) پیموده می شود آن را پیمودند و رفتند. (483)

489. قبرها را آباد کنید!

سابقوا - رحمکم الله - ألی منازکم التی أمرتم أن تعمروها، و التی رغبتم فیها، و دعیتم ألیها
رحمت خدا بر شما! پیشی گیرید به سوی منازلی که دستور دارید آن ها را آباد کنید و به آن ها ترغیب گشته اید و به سویشان فرا خوانده شده اید. (484)