فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

486. نهی از شیون

لحرب بن شر حبیل الشبامی لما سمع بکاء النساء علی قتلی صفین -: أتغلبکم نساؤکم علی ما أسمع؟ألا تنهونهن عن هذا الرنین
هنگامی که امام علی علیه السلام شیون زنان بر کشتگان صفین را شنید، به حرب بن شرحبیل شبامی فرمود: آیا زنان شما آن طور که می شنوم بر شما غلبه می کنند! آیا آنان را از این ناله ها نهی نمی کنید. (481)

487. امانتگاه گور

کأن قد صرتم ألی ما صاروا ألیه، و ارتهنکم ذلک المضجع، و ضمکم ذلک المستودع
گویی شما نیز رهسپار همان جا شده اید که آنان شده اند و آن آرامگاه، شما را گروگان گرفته و آن امانتگاه شما را در آغوش کشیده است. (482)

488. خیمه بر گوز زدن

کونوا کالسابقین قبلکم، و الماضین أمامکم. قوضوا من الدنیا تقویض الراحل و طووها طی المنازل
همچون کسانی باشید که پیش از شما رفتند و کسانی که پیش روی شما مردند، همچون مسافرانی که خیمه خویش بر می کنند خیمه خود را از دنیا برکندند و همچنان که منزل ها (ی سفر) پیموده می شود آن را پیمودند و رفتند. (483)