فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

482. آمادگی برا جایگاه قبر

فلیقبل امرء کرامة بقبولها، ولیحذر قارعة قبل حلولها، ولینظر امرو فی قصیر أیامه، و قلیل مقامه، فی منزل حتی یستبدل به منزلا، فلیصنع لمتحوله، و معارف منتقله
هر انسانی باید کرامت و خیر را با پذیرش آن استقبال کند و از هر حادثه کوبنده پیش از آن که وارد شود بر حذر باشد و هر کسی باید بنگرد در کوتاهی روزها و اقامت اندک در منزلگاهی که (با سرعت) آن را به منزلگاه دیگر تبدیل خواهد کدر، پس عمل کند به منظور آمادگی برای جایگاهی که رو به آن دارد و حقایق روشنی که به سرنوشت نهایی اش در آن جا خواهد رسید. (477)

483. ورود به گور

یسلمک ألی قبرک خالصاً.
به زودی ملک الموت تو را از همه چیز جدا کرده و به دامن گور می سپارد. (478)

484. یاد آخرین منزل

ضع فخرک، و احطط کبرک، و اذکر قبرک فأن علیه ممرک
فخر و مباهات را بگذار و کبرت را ساقط نما! گوری را (که آخرین منزلگه حیات طبیعی تو است) به یاد بیاور؛ زیرا که بالاخره گذارت به همان خاک تیره خواهد افتاد. (479)