فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

477. گفتگو با مردگان

لما أشرف علیه السلام علی القبور و هو یرجع من صفین -: یا أهل الدیار الموحشة، و المجال المقفرة، و القبور المظلمة، یا أهل التربة! یا أهل الغربة! یا اهل الواحدُة! یا أهل الوحشُة! أنتم لنا فرط سابق، و نحن لکم تبع لا حق. أما الدور فقد سکنت، و أما الازواج فقد نکحت، و أما الاموال فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندکم؟ثم التفت ألی أصحابه فقال -: أما لو أذن لهم فی الکلام لاخبروکم أن خیر الزاد التقوی
امیرالمؤمنین علیه السلام در حالی که از جنگ صفین برگشته، و بر گورهای بیرون کوفه مشرف و متوجه شده بود، فرمود: ای ساکنان سراهایی وحشتناک و محل های بی آب و گیاه و (خفتگان در) گورهای تاریک! ای در خاک رفتگان! ای دور از وطنان! ای تنها ماندگان! ای وحشت زدگان! شما برای ما پیش افتادگانید و ما به دنبال شما آیندگانیم و به شما ملحق شوندگانیم؛ اما بدانید که در سراهای شما، دیگران ساکن شدند. زنانتان با مردان دیگری ازدواج کردند و اما اموالتان پس به تحقیق قسمت شد، این خبری بود که ما از آن آگاه بودیم و شما برای ما چه خبری دارید؟(آن گاه حضرت رو به اصحاب خود کرد و فرمود:) اما اگر به آنان اجازه سخن گفتن داده می شد، هر آینه به شما خبر می دادند که بهترین توشه برای سفر آخرت، تقوا است. (472)

478. دیدن مرگ

عجبت لمن نسب الموت، و هو یری الموتی
در شگفتم از کسی که مرگ را دیده و مردگان را فراموش می کند! (473)

479. قبر را آماده ورود کن!

و اعلم أن أمامک عقبة کوودا، المخف فیها أحسن حالا من المثقل، و المبطبی علیها أقبح حالا من المسر(ع). فارتد لنفسک قبل نزولک و وطی ء المنزل قبل حلولک
و بدان که در جلو روی تو گردنه ای است که بالا رفتن از آن دشوار است و در آن راه، حالت آن که سبک بار می باشد از کسی که بار سنگین بر دوش دارد بهتر است و حال آن کس که به کندی راه می پیماید از آن که شتابان ره می سپرده بدتر است. بنابراین پیش از فرود آمدن قاصدی بفرست تا محلی مناسب برایت آماده سازد و باز پیش از آن که فرود آیی محل فرود را، نرم و هموار کن تا با آسودگی در آن زیست نمایی. (474)