فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

472. از مرگ نگریز!

أن الفار لغیر مزید فی عمره، و لا محجوز (محجوب) بینه و بین یومه
کسی که از مرگ بگریزد نه بر عمرش افزوده می شود و نه گریختن مانع فرا رسیدن روز مرگش می شود. (467)

473. فاصله دوزخ و بهشت

ما بین أحدکم و بین الجنة أو النار ألا الموت أن ینزل به
میان هیچ یک از شما با بهشتت و یا جهنم فاصله ای نیست مگر مرگی که بر شما وارد می شود. (468)

474. مردگان چه ها می بینند؟!

أنکم لو قد عاینتم ما قد عاین من مات منکم لجز عتم و وهلتم و سمعتم و أطعتم و لکن محجوب عنکم ما قد عاینوا، و قریب ما یطرح الحجاب!
پس به راستی اگر شما آنچه را که مردگان شما آشکارا دیده اند به همان نحو می دیدید هر آینه بی تابیی می کردید و می ترسیدید. و در نتیجه آن سخن حق را شنیده و فرمان برده بودید؛ لیکن چیزهایی که آن ها دیده اند از شما پوشیده گردیده، طولی نخواهید کشید که این پرده برداشته می شود. (469)