فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

471. امری حتمی و قریب

الامر قریب و الاصطحاب قلیل
امر یعنی مرگ نزدیک و مدت همراه بودن با دنیا اندک است. (466)

472. از مرگ نگریز!

أن الفار لغیر مزید فی عمره، و لا محجوز (محجوب) بینه و بین یومه
کسی که از مرگ بگریزد نه بر عمرش افزوده می شود و نه گریختن مانع فرا رسیدن روز مرگش می شود. (467)

473. فاصله دوزخ و بهشت

ما بین أحدکم و بین الجنة أو النار ألا الموت أن ینزل به
میان هیچ یک از شما با بهشتت و یا جهنم فاصله ای نیست مگر مرگی که بر شما وارد می شود. (468)