فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

4677. نزدیکی کوچ

الرحیل و شیک.
کوچ به دنیای دیگر نزدیک است. (462)

468. چه نزدیک است مرگ!

بادروا المعاد و سابقوا الاجال. فأن الناس یوشک أن ینقطع بهم الامل، و یرهقهم الاجل و یسد عنهم باب التوبة
به سوی قیامت روز معاد مبادرت ورزید و قبل از فرا رسیدن مرگ کار کنید، چرا که نزدیک است رشته آرزوی مردم قطع گردد و مرگشان فرا رسد و در توبه به رویشان بسته شود. (463)

469. نزدیک تر از سایه

احذروا عبادلله الموت و قربه! و أعدواله عدته...و أنتم طرداء الموت، أن أقمم له أخذ کم، و أن فرزتم منه أدر ککم، و هو ألزم لکم من ظلکم. الموت معقود بنواصیکم؛ و الدنیا تطوی من خلفکم
ای بندگان خدا! از مرگ و زود فرارسیدنش بترسید و زاد و توشه راه را فراهم سازید.. و شما رانده شدگان مرگید، اگر بایستید شما را می گیرد و اگر بگریزید به شما می رسد، مرگ از سایه شما به شما وابسته تر است و در پیشانی شما مهر مرگ زده شده و دنیا طومار عمرتان را در می نوردد. (464)