فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

466. جوینده ای شتابناک

أن الموت طالب حثیث لا یفوته المقیم، و لا یعجزه الهارب
همانا مرگ جوینده ای است شتابناک، نه کسی که در محل خود اقامت دارد از نظر آن محو می شود و نه از یافتن آن کس که گریزان است ناتوان می گردد.(461)

4677. نزدیکی کوچ

الرحیل و شیک.
کوچ به دنیای دیگر نزدیک است. (462)

468. چه نزدیک است مرگ!

بادروا المعاد و سابقوا الاجال. فأن الناس یوشک أن ینقطع بهم الامل، و یرهقهم الاجل و یسد عنهم باب التوبة
به سوی قیامت روز معاد مبادرت ورزید و قبل از فرا رسیدن مرگ کار کنید، چرا که نزدیک است رشته آرزوی مردم قطع گردد و مرگشان فرا رسد و در توبه به رویشان بسته شود. (463)