فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

465. لغزیدن توسط مرگ

من جری فی عنان أمله عثر بأجله
هر کس به دنبال آرزوی خویش بشتابد و زمام آن را رها کند، مرگ او را بلغزاند. (460)

466. جوینده ای شتابناک

أن الموت طالب حثیث لا یفوته المقیم، و لا یعجزه الهارب
همانا مرگ جوینده ای است شتابناک، نه کسی که در محل خود اقامت دارد از نظر آن محو می شود و نه از یافتن آن کس که گریزان است ناتوان می گردد.(461)

4677. نزدیکی کوچ

الرحیل و شیک.
کوچ به دنیای دیگر نزدیک است. (462)