فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

464. گامی به سوی مرگ

نفس المرء خطاه الی أجله
هر نفس انسان گامی است به سوی مرگ! (459)

465. لغزیدن توسط مرگ

من جری فی عنان أمله عثر بأجله
هر کس به دنبال آرزوی خویش بشتابد و زمام آن را رها کند، مرگ او را بلغزاند. (460)

466. جوینده ای شتابناک

أن الموت طالب حثیث لا یفوته المقیم، و لا یعجزه الهارب
همانا مرگ جوینده ای است شتابناک، نه کسی که در محل خود اقامت دارد از نظر آن محو می شود و نه از یافتن آن کس که گریزان است ناتوان می گردد.(461)