فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

463. پشت به زندگی و رو به مرگ

اذا کنت فی أدبار، و الموت فی اقبال، فما أسرع الملتقی
چون تو پشت به زندگی داری و مرگ رو به تو دارد، چه زود به یکدیگر برخورد خواهید کرد. (458)

464. گامی به سوی مرگ

نفس المرء خطاه الی أجله
هر نفس انسان گامی است به سوی مرگ! (459)

465. لغزیدن توسط مرگ

من جری فی عنان أمله عثر بأجله
هر کس به دنبال آرزوی خویش بشتابد و زمام آن را رها کند، مرگ او را بلغزاند. (460)