فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

462. شکارچی مرگ

من وصایاه لابنه الحسن علیه السلام -: و اعلم یا بنی! أنک أنما خلقت للآخره لا للدنیا، و للفناء و للموت لا للحیاة، و أنک فی منزل قلعُة ودار بلغة، و طریق ألی الاخره و أنک طرید الموت الذی لا ینجو منه هاربه، و لا یفوته طالبه، و لا بد أنه مدرکه، فکن منه علی حذر أن یدرکک و أنت علی حال سیئة قد کنت تحدث نفسک منها بالتوبة فیحول بینک و بین ذلک، فاذا أنت قد أهلکت نفسک
امام علی علیه السلام

463. پشت به زندگی و رو به مرگ

اذا کنت فی أدبار، و الموت فی اقبال، فما أسرع الملتقی
چون تو پشت به زندگی داری و مرگ رو به تو دارد، چه زود به یکدیگر برخورد خواهید کرد. (458)

464. گامی به سوی مرگ

نفس المرء خطاه الی أجله
هر نفس انسان گامی است به سوی مرگ! (459)