فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

461. روزگار رنج و زحمت

الدهر یخلق الابدان، و یجدد آلامال، و یقرب المنیة و یباعد الامنیة من ظفر به نصب، و من فاته تعب
روزگار بدن ها را کهنه و آرزوها را زنده و مرگ را نزدیک و خواسته ها را دور می سازد. کسی که به روزگار برسد خسته می شود و هر که آن را از دست بدهد به زحمت و رنج می افتد. (457)

462. شکارچی مرگ

من وصایاه لابنه الحسن علیه السلام -: و اعلم یا بنی! أنک أنما خلقت للآخره لا للدنیا، و للفناء و للموت لا للحیاة، و أنک فی منزل قلعُة ودار بلغة، و طریق ألی الاخره و أنک طرید الموت الذی لا ینجو منه هاربه، و لا یفوته طالبه، و لا بد أنه مدرکه، فکن منه علی حذر أن یدرکک و أنت علی حال سیئة قد کنت تحدث نفسک منها بالتوبة فیحول بینک و بین ذلک، فاذا أنت قد أهلکت نفسک
امام علی علیه السلام

463. پشت به زندگی و رو به مرگ

اذا کنت فی أدبار، و الموت فی اقبال، فما أسرع الملتقی
چون تو پشت به زندگی داری و مرگ رو به تو دارد، چه زود به یکدیگر برخورد خواهید کرد. (458)