فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

445. علت دنیا طلبی

قد غاب عن قلوبکم ذکر الاجال، و حضرتکم کواذب الامال، فصارت الدنیا أملک بکم من الاخرة!
یاد مرگ ها از دل های شما رخت بربسته است و آرزوهای دروغین شما را فرا گرفته است و این رود، دنیا بیش از آخرت بر شما تسلط یافته است. (441)

446. ارتهان الانسان

اذکروا تیک التی آباؤکم و اخوانکم بها مرتهنون، و عیها محاسبون
و به یاد آورید آنچه را که پدران و برادران شما در گرو آن هستند و برای آن حسابرسی می شوند. (442)

447. هدف تیرهای مرگ

أیها الناس! أنما أنته فی هذه الدنیا غرض تنتضل
ای مردم! شما در این جهان هدف تیرهای مرگید. (443)