فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

443. به یاد مرگ باش!

أکثر ذکر الموت و ما بعد الموت، و لا تتمن الموت الا بشرط وقیق
بیش از همه از مرگ و دنیای پس از مرگ یاد کن و آن را جز به شرط محکم و استوار آرزو مکن! (439)

444. از مرگ بترسید

بادروا العمله، و خافوا بغتة الاجل
به کارهای شایسته بپردازید و از فرا رسیدن مرگ بترسید! (440)

445. علت دنیا طلبی

قد غاب عن قلوبکم ذکر الاجال، و حضرتکم کواذب الامال، فصارت الدنیا أملک بکم من الاخرة!
یاد مرگ ها از دل های شما رخت بربسته است و آرزوهای دروغین شما را فرا گرفته است و این رود، دنیا بیش از آخرت بر شما تسلط یافته است. (441)