فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

442. عجله به سوی خوبی ها

من ارتقب الموت سارع الی الخیرات
کسی که مراقب مرگ باشد به سوی خوبی ها شتاب کند. (438)

443. به یاد مرگ باش!

أکثر ذکر الموت و ما بعد الموت، و لا تتمن الموت الا بشرط وقیق
بیش از همه از مرگ و دنیای پس از مرگ یاد کن و آن را جز به شرط محکم و استوار آرزو مکن! (439)

444. از مرگ بترسید

بادروا العمله، و خافوا بغتة الاجل
به کارهای شایسته بپردازید و از فرا رسیدن مرگ بترسید! (440)