فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

441. یاد معاد

طوبی لمن ذکر المعاد، و عمل للحساب و قنع بالکفاف، و رضی عن الله
خوشا به حال کسی که در یاد معاد است و برای حساب روز قیامت کار کند و به کفاف معیشت قناعت دارد و از خدا راضی و خشنود است. (437)

442. عجله به سوی خوبی ها

من ارتقب الموت سارع الی الخیرات
کسی که مراقب مرگ باشد به سوی خوبی ها شتاب کند. (438)

443. به یاد مرگ باش!

أکثر ذکر الموت و ما بعد الموت، و لا تتمن الموت الا بشرط وقیق
بیش از همه از مرگ و دنیای پس از مرگ یاد کن و آن را جز به شرط محکم و استوار آرزو مکن! (439)