فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

440. نتیجه یاد آخرت

من تذکر بعد السفر استعد.
کسی که دوری سفر آخرت را به یاد داشته باشد، خود را آماده خواهد ساخت. (436)

441. یاد معاد

طوبی لمن ذکر المعاد، و عمل للحساب و قنع بالکفاف، و رضی عن الله
خوشا به حال کسی که در یاد معاد است و برای حساب روز قیامت کار کند و به کفاف معیشت قناعت دارد و از خدا راضی و خشنود است. (437)

442. عجله به سوی خوبی ها

من ارتقب الموت سارع الی الخیرات
کسی که مراقب مرگ باشد به سوی خوبی ها شتاب کند. (438)