فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

439. نتایج یاد مرگ

من أکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر
هر که زیاد یاد مرگ کند، به اندکی از دنیا خشنود گردد. (435)

440. نتیجه یاد آخرت

من تذکر بعد السفر استعد.
کسی که دوری سفر آخرت را به یاد داشته باشد، خود را آماده خواهد ساخت. (436)

441. یاد معاد

طوبی لمن ذکر المعاد، و عمل للحساب و قنع بالکفاف، و رضی عن الله
خوشا به حال کسی که در یاد معاد است و برای حساب روز قیامت کار کند و به کفاف معیشت قناعت دارد و از خدا راضی و خشنود است. (437)