فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

438. وصیت آخر امام (ع)

فی ختام وصیته لابنه الحسن علیه السلام -: استودع الله دینک و دنیاک. و اسأله خیر القضاء لک فی العاجلة و الاجلة، و الدنیا و آلاخرة، و السلام
در آخر وصیتش به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمودند: پسرم! دین و دینانت را به خدا می سپارم و بهترین فرمان و قضای الهی را امروز و فردا و در دنیا و آخرت از او، برای تو مسألت دارم، والسلام (434)
یاد مرگ

439. نتایج یاد مرگ

من أکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر
هر که زیاد یاد مرگ کند، به اندکی از دنیا خشنود گردد. (435)

440. نتیجه یاد آخرت

من تذکر بعد السفر استعد.
کسی که دوری سفر آخرت را به یاد داشته باشد، خود را آماده خواهد ساخت. (436)