فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

432. آمادگی برای مرگ

استعدوا للموت فقد أظلکم، و کونا قوماً صیح بهم فانتبهوا، و علموا أن الدنیا لیست لهم بدار فاستبدلوا... و ما بین أحدکم و بین الجنة أو النار الا الموت أن ینزل به... نسأل الله سبحانه أن یجعلنا و أیاکم ممن لا تبطره نعمة، و لا تقصر به عن طاعُة ربه غایة، و لا تحل به بعد الموت ندامة و لا کابة
برای مرگ آماده باشید که سایه اش بر شما گسترده است و همچون گروهی باشید که چون بر آنان بانگ زدند زود بیدار شدند و میان هیچ یک از شما و بهشت و دوزخ جز مرگی که بر او فرود آید فاصله ای نیست. از خدای بزرگ می خواهیم که ما و شما را از گروهی قرار دهد که نعمت دنیا آنان را سرمست و مغرور نمی سازد و هیچ هدفی آن ها را از بندگی حق باز نمی دارد و پس از مرگ پشیمان و اندوهگینی نمی شوند. (428)

433. امر فراگیر

بادروا أمر العامة و خاصة أحدکم و هو الموت، فان الناس أمامکم، أن اساعُة تحدوکم من خلفکم تخففوا تلحقوا، فانما ینتظر بأولکم آخرکم
پیشدستی کنید برای آمادگی به استقبال امری که فراگیر همه و در برگیرنده هر یک از شما با کیفیت مخصوص به شما است، این امر همان مرگ است، مردم را با سرنوشت حتمی مرگ پیش چشمانتان می بینید و قیامت شما را از پشت به سوی خوی می راند، سبک شوید! برسید! جز این نیست که گذشتگان در انتظار آیندگان اند. (429)

434. فرا رسیدن مرگ

فبادروا العمل، و خافوا بغتة الاجل فانه لا یرجی من رجعة العمر ما یرجی من رجعة الرزق
به سوی عمل بشتابید و از فرا رسیدن ناگهانی مرگ بترسید، زیرا آن امید که به بازگشت روزی هست به بازگشت عمر نیست. (430)