فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

431. مهیای مرگ باشید!

بادروا الموت و غمراته، و امهدوا له قبل حلوله، و أعدوا له قبل نزوله
برای استقبال مرگ و سختی های آن، پیش از آن که پیک اجل بر سر شما تاختن بیاورد آماده شوید، پیش از فرود آمدن آن، برای پذیرشش مهیا شوید. (427)

432. آمادگی برای مرگ

استعدوا للموت فقد أظلکم، و کونا قوماً صیح بهم فانتبهوا، و علموا أن الدنیا لیست لهم بدار فاستبدلوا... و ما بین أحدکم و بین الجنة أو النار الا الموت أن ینزل به... نسأل الله سبحانه أن یجعلنا و أیاکم ممن لا تبطره نعمة، و لا تقصر به عن طاعُة ربه غایة، و لا تحل به بعد الموت ندامة و لا کابة
برای مرگ آماده باشید که سایه اش بر شما گسترده است و همچون گروهی باشید که چون بر آنان بانگ زدند زود بیدار شدند و میان هیچ یک از شما و بهشت و دوزخ جز مرگی که بر او فرود آید فاصله ای نیست. از خدای بزرگ می خواهیم که ما و شما را از گروهی قرار دهد که نعمت دنیا آنان را سرمست و مغرور نمی سازد و هیچ هدفی آن ها را از بندگی حق باز نمی دارد و پس از مرگ پشیمان و اندوهگینی نمی شوند. (428)

433. امر فراگیر

بادروا أمر العامة و خاصة أحدکم و هو الموت، فان الناس أمامکم، أن اساعُة تحدوکم من خلفکم تخففوا تلحقوا، فانما ینتظر بأولکم آخرکم
پیشدستی کنید برای آمادگی به استقبال امری که فراگیر همه و در برگیرنده هر یک از شما با کیفیت مخصوص به شما است، این امر همان مرگ است، مردم را با سرنوشت حتمی مرگ پیش چشمانتان می بینید و قیامت شما را از پشت به سوی خوی می راند، سبک شوید! برسید! جز این نیست که گذشتگان در انتظار آیندگان اند. (429)