فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

429. از مرگ پیشی بگیرید!

بادروا الموت الذی أن هربتم منه أدرککم، و أن أقمتم أخذ کم، و أن نسیتموه ذکر کم
بر مرگ پیشی گیرید، زیرا که اگر بگریزید شما را دریابد و اگر برجا بمانید، شما را می گیرد و اگر فراموشش کنید شما را به یاد آورد. (425)

430. رسیدن به مرگ

و الله ما فجانی من الموت وارد کرهته، ولا طالع أنکرته، و ما کنت الا کقارب ورد، وطالب وجد
قسم به خدا، هیچ چیز از مرگ نیست که ناگهان به من برسد و من از آن کراهت داشته باشم و چیزی از آن بر من آشکار نمی گردد که آن را نشناخته و از آن امتناع داشته باشم. من در رسیدن به مرگ، مانند کسی هستم که هنگام شب تشنگی بر او چیره شده و اکنون به آب رسیده که در آرزوی چیزی است و اینک مطلوب خود را یافته است. (426)

431. مهیای مرگ باشید!

بادروا الموت و غمراته، و امهدوا له قبل حلوله، و أعدوا له قبل نزوله
برای استقبال مرگ و سختی های آن، پیش از آن که پیک اجل بر سر شما تاختن بیاورد آماده شوید، پیش از فرود آمدن آن، برای پذیرشش مهیا شوید. (427)