فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

423. پایان زندگی دنیوی

بالعم یرهب الموت، و بالموت تختم الدنیا
با دانش و آگاهی، هراس از مرگ حاصل می شود و با مرگ دنیا به پایان می رسد. (419)

424. ندای فرشته

أن لله ملکاً ینادی فی کل یوم: لدوا للموت واجمعوا للفناء، و ابنوا للخراب
همانا خداوند متعال فرشته ای دارد که هر روز بانگ می زند: بزایید برای مردن، گرد آورید برای نیست شدن، بسازید برای ویران شدن! (420)

425. پنهان زدیده ها

أن أجله (الانسان) مستور عنه، و أمله خادع له
همانا مرگ از نظر انسان پنهان و آرزوهایش فریبنده اوست. (421)