فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

422. عظمت سختی های مرگ

أن للموت لغمرات هی أفظع من أن تستغرق بصفة، أو تعتدل علی عقول أهل الدنیا
همانا مرگ سختی هایی دارد که دشوارتر از آن است که به وصف آید، یا خرده های مردم جهان بتواند آن را درک کند. (418)

423. پایان زندگی دنیوی

بالعم یرهب الموت، و بالموت تختم الدنیا
با دانش و آگاهی، هراس از مرگ حاصل می شود و با مرگ دنیا به پایان می رسد. (419)

424. ندای فرشته

أن لله ملکاً ینادی فی کل یوم: لدوا للموت واجمعوا للفناء، و ابنوا للخراب
همانا خداوند متعال فرشته ای دارد که هر روز بانگ می زند: بزایید برای مردن، گرد آورید برای نیست شدن، بسازید برای ویران شدن! (420)