فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

421. همه چیز فانی است

ماینجو من الموت من خافه، و لا یعطی البقاء من أحبه
هر کس از مرگ بترسد از آن رهایی نیابد و هر آن کس که زندگانی را دوست داشته باشد همیشه زنده نماند. (417)

422. عظمت سختی های مرگ

أن للموت لغمرات هی أفظع من أن تستغرق بصفة، أو تعتدل علی عقول أهل الدنیا
همانا مرگ سختی هایی دارد که دشوارتر از آن است که به وصف آید، یا خرده های مردم جهان بتواند آن را درک کند. (418)

423. پایان زندگی دنیوی

بالعم یرهب الموت، و بالموت تختم الدنیا
با دانش و آگاهی، هراس از مرگ حاصل می شود و با مرگ دنیا به پایان می رسد. (419)