فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

420. روزی و اجل مقدر

ألی عبدالله بن العباس فانک لست بسابق أجلک، و لامرزوق ما لیس لک
خطاب به ابن عباس فرمود: نه بر مرگ پیشی می گیری و نه از آن چه روزی تو نیست خواهی خورد. (416)

421. همه چیز فانی است

ماینجو من الموت من خافه، و لا یعطی البقاء من أحبه
هر کس از مرگ بترسد از آن رهایی نیابد و هر آن کس که زندگانی را دوست داشته باشد همیشه زنده نماند. (417)

422. عظمت سختی های مرگ

أن للموت لغمرات هی أفظع من أن تستغرق بصفة، أو تعتدل علی عقول أهل الدنیا
همانا مرگ سختی هایی دارد که دشوارتر از آن است که به وصف آید، یا خرده های مردم جهان بتواند آن را درک کند. (418)