فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1. مرگ

توصیف مرگ

411. زمان عمر معین

خلق الاجال فأطالها و قصرها، و قدمها و أخرها، و وصل بالموت أسبابها، و جعله خالجاً لاشطانها، و قاطعاً لمرائر أقرآنها
مدت عمر هر کس را بیافرید و مقدر و معین کرد، پس آن را طولانی و کوتاه و مقدم و مؤخر قرار داد. برای مرگ هر موجودی سبب ها و علت های همراه نمود، و مرگ را کشنده ریسمان های طولانی و قطع کننده بندهای بسیار محکم زندگی قرار داد. (407)

412. حافظ انسان

کفی بالاجل حارسا.
اجل برای حفاظت انسان کافی است. (408)