فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

410. موجبات عصمت

أن فی سلطان الله عصمة لامرکم. فاعطوة طاعتکم غیر ملومة و لا مستکره بها
در حاکمیت خدا و رهبری حق نگاهداری کهر شما وجود دارد. پس از آن فرمان برید، در حالی که سرزنش شده و مجبور نباشید. (406)

بخش پنجم: معاد

1. مرگ

توصیف مرگ