فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

6. عصمت

406. حفظ در پناه خدا

أنما الناس مع الملوک و الدنیا، الا من عصم الله
مردم در حقیقت با شهریاران و دنیایند مگر آن کسی که خدا او را حفظ کند. (402)

407. نوعی از عصمت

من العصمة تعذر المعاصی
ناتوانی بر گناه خود نوعی عصمت است. (403)