فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

404. توصیف حکومت بنی امیه

فی ذکر فتنة بنی میة -: کان أهل ذلک الزمان ذئاباً و سلاطینه سباعاً و أوساطه أکالا، و فقراوه أمواتاً
امام علی علیه السلام در بیان فتنه بنی امیه فرمودند: مردم آن زمان گرگ هایی می گردند و سلاطینشان درندگان و مردم متوسط طعمه هایی برای آن درندگان و فقرا آنان مردگانی می شوند. (400)

405. نابودی دنیا و دین

فی کتابه الی مصقلة عامله علی أردشیر خرة -: بلغنی عنک أمر أن کنت فعلته فقد أسخطت ألهک، و عصیت أمامک: أنک تقسم فی ء المسلمین الذی حازته رماحهم و خیولهم، و أریقت علیه دماوهم، فیمن اعتامک من أعراب قومک. و لا تصلح دنیاک بمحق دینک فتکون من الاخسرین أعمالا
در نامه خود به مصقله، کارگزار اردشیر خره، نوشت: درباره تو گزارش به من رسیده است که به راستی اگر آن گونه عمل کرده باشی، خدایت را به خشم آورده ای و امام خود را نافرمانی کرده ای، تو غنیمت مسلمانان را که نیزه ها و اسب های آنان فراهم آورده و خونشان برای آن ریخته شده است، میان عرب های قوم خود که تو را برگزیده اند تقسیم کرده ای. دنیای خویش را با نابود کردن دینت آباد مگردان، که در این صورت از زیانکارترین مردمان خواهی بود. (401)

6. عصمت