فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

399. شرایط استخدام کار گزاران

فیما کتب للاشتر لما ولاه مصر -: أنظر فی أمور عمالک فاستعملهم اختباراً، و لا تولهم محاباة و أثرة، فأنهم جماع من شعب الجور و الخیانة. و توخ منهم أهل التجربة و الحیاء، من أهل البیوتات الصالحة و القدم فی الاسلام المتقدمة
در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر:
سپس در امور کارگزارانت نظر کن:
1. آنان را با آزمایش (و تحقیق و کشف صلاحیت) به کار بگمار، نه از روی بخشش بی علت و استبداد، زیرا آنان مجموعه ای از شعبه های ظلم و خیانت اند.
2. از میان مردم کسانی را برای کارگزاری انتخاب کن که تجربه و حیا دارند از خاندان های صالح و صاحب قدم های مفید در اسلام اند. (395)

400. دگرگونی زمانه

أذا تغیر السطان تغیر الزمان
هرگاه سلطان (حکومت) دگرگون شود، زمانه نیز دگرگون شود. (396)

401. غرور والی، ذلت مؤمن

لما ورد الکوفة قادماً من صفین...أقبل حرب یمش معه، و هو علیه السلام راکب، فقال علیه السلام: ارجع فأن مشی مثلک مع مثلی فتنة للوالی و مذلة للمؤمن
آن حضرت علیه السلام در موقع برگشت از صفین، حرب پیاده در رکاب آن حضرت حرکت کرد، حضرت فرمود: برگرد؛ زیرا پیاده رفتن مثل تویی با مثل من موجب غرور والی و ذلت برای مؤمن می باشد. (397)