فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

398. توجه نکردن به روابط

من کتابه للاشتر لما ولاه مصر -: أن للوالی خاصة و بطانة" فیهم استئثار و تطاول و قلة أنصاف فی معاملة، فاحسم مادة أولئک بقطع أسباب تلک الاحوال
برای زمامدار خواص و نزدیکانی است که داری صفت خودخواهی و مقدم شمردن خود بر دیگران، و دست درازی، و کم انصافی در معاملات می باشند. ماده و ریشه این گونه مردم را با قطع عوامل صفات مزبور قطع(394) کن.

399. شرایط استخدام کار گزاران

فیما کتب للاشتر لما ولاه مصر -: أنظر فی أمور عمالک فاستعملهم اختباراً، و لا تولهم محاباة و أثرة، فأنهم جماع من شعب الجور و الخیانة. و توخ منهم أهل التجربة و الحیاء، من أهل البیوتات الصالحة و القدم فی الاسلام المتقدمة
در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر:
سپس در امور کارگزارانت نظر کن:
1. آنان را با آزمایش (و تحقیق و کشف صلاحیت) به کار بگمار، نه از روی بخشش بی علت و استبداد، زیرا آنان مجموعه ای از شعبه های ظلم و خیانت اند.
2. از میان مردم کسانی را برای کارگزاری انتخاب کن که تجربه و حیا دارند از خاندان های صالح و صاحب قدم های مفید در اسلام اند. (395)

400. دگرگونی زمانه

أذا تغیر السطان تغیر الزمان
هرگاه سلطان (حکومت) دگرگون شود، زمانه نیز دگرگون شود. (396)