فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

390. پاسداران احکام خدا

السلطان وزعة الله فی أرضه
فرمانروایان، پاسداران احکام خدا در زمین اویند. (386)

391. روزگار پس از علی علیه السلام

أنه سیأتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شی ء أخفی من الحق، و لا أظهر من الباطل، و لا أکثر من الکذب علی الله و رسوله
قطعی است که پس از من روزگار برای شما روی خواهد آورد که چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل و فراوان تر از دروغ بستن به خدا و رسولش نخواهد بود. (387)

392. سامان یافتن کار

أن فی سلطان الله عصمة لامرکم. فاعطوة طاعتکم غیر ملومة و لا مستکرده بها. و الله لتفعلن أو لینقلن الله عنکم سلطان لاسلام، ثم لا ینقله ألیکم أبداً حتی یأرز الامر ألی غیر کم
همانا سلطان خدا (حکومت و رهبری دین حق) مایه نگهداری و سامان یافتن کار شماست؛ پس بی درنگ و با میل و اختیار او را اطاعت کنید. سوگند به خدا که یا این کار را می کنید یا خداوند سلطان اسلام (حکومت حقه اسلامی) را از شما می گیرد و دیگر هرگز آن را به شما منتقل نمی کند، تا به دست دیگری سپرده شود. (388)