فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

389. حالات زمامداران

أن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن یظن بهم حب الفخر، و یوضع أمرهم علی الکبر
از سخیف ترین حالات زمامداران نزد مردان صالح، زمانی است که به آنها گمان برده شود که دوستدار تفاخرند و امورشان را بر کبر و خود پسندی قرار می دهند. (385)

390. پاسداران احکام خدا

السلطان وزعة الله فی أرضه
فرمانروایان، پاسداران احکام خدا در زمین اویند. (386)

391. روزگار پس از علی علیه السلام

أنه سیأتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شی ء أخفی من الحق، و لا أظهر من الباطل، و لا أکثر من الکذب علی الله و رسوله
قطعی است که پس از من روزگار برای شما روی خواهد آورد که چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل و فراوان تر از دروغ بستن به خدا و رسولش نخواهد بود. (387)