فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

388. نهی از گماشتن حاجت

من کتابة الی قتم بن العباس، و هو عامله علی مکة -: و لا یکن لک ألی الناس سفیر الالسانک، و لا حاجب ألا وجهک. و لا تحجبن ذا حاجة عن لقائک بها، فأنها أن ذیدت عن ابوابک فی أول وردها لم تحمد فیما بعد علی قضائها
در نامه خود به قثم بن عباس کارگزارش در مکه: و از طرف تو برای مردم سفیری جز زبانت نباشد و ما بین تو و مردم فاصله و پرده ای جز صور قرار مده و هیچ نیازمندی را از دیداری رویت محروم مکن؛ زیرا اگر در آغاز از ورود بر تو منع گردد، پس از آن که حاجتش برآورده گردد تو سزاوار سپاسگزاری نخواهی گشت. (384)

389. حالات زمامداران

أن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن یظن بهم حب الفخر، و یوضع أمرهم علی الکبر
از سخیف ترین حالات زمامداران نزد مردان صالح، زمانی است که به آنها گمان برده شود که دوستدار تفاخرند و امورشان را بر کبر و خود پسندی قرار می دهند. (385)

390. پاسداران احکام خدا

السلطان وزعة الله فی أرضه
فرمانروایان، پاسداران احکام خدا در زمین اویند. (386)