فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

386. شرایط حاکم

لا ینبغی أن یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام، و أمامة المسلمین الخیل... و لا المعطل للسنة فیهلک الامة
شایسته نیست کسی که حاکم بر ناموس و خون و غنایم و احکام مسلمانان و متصدی رهبری مسلمانان است بخیل باشد و یا کسی که به سنت (پیامبر) عمل نکند و در نتیجه، امت را به نابودی کشاند. (382)

387. میدان آزمایش مردان

الولایات مضامیر الرجال
زمامداری ها، میدان مسابقه و آزمایش مردان است. (383)

388. نهی از گماشتن حاجت

من کتابة الی قتم بن العباس، و هو عامله علی مکة -: و لا یکن لک ألی الناس سفیر الالسانک، و لا حاجب ألا وجهک. و لا تحجبن ذا حاجة عن لقائک بها، فأنها أن ذیدت عن ابوابک فی أول وردها لم تحمد فیما بعد علی قضائها
در نامه خود به قثم بن عباس کارگزارش در مکه: و از طرف تو برای مردم سفیری جز زبانت نباشد و ما بین تو و مردم فاصله و پرده ای جز صور قرار مده و هیچ نیازمندی را از دیداری رویت محروم مکن؛ زیرا اگر در آغاز از ورود بر تو منع گردد، پس از آن که حاجتش برآورده گردد تو سزاوار سپاسگزاری نخواهی گشت. (384)