فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

385. رابطه امیران

الصق بذوی المرؤات و الاحساب و أهل البیوتات الصالحة و السوابق الحسنة ثم أهل النجدةُ و الشجاعة و السخاء و السماخة، فأنهم جماع من الکرم، و شعب من العرف
به مالک اشتر نوشت: روابط خود را با افراد باشخصیت و اصیل، و خانواده های صالح و خوش سابقه برقرار کن، و پس از آن مردمانی که دارای بزرگواری و دلاوری و سخاوت و اهل گذشتند رابطه برقرار ساز که آن ها کانون کرم و شعبه هایی از خوبی هستند. (381)

386. شرایط حاکم

لا ینبغی أن یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام، و أمامة المسلمین الخیل... و لا المعطل للسنة فیهلک الامة
شایسته نیست کسی که حاکم بر ناموس و خون و غنایم و احکام مسلمانان و متصدی رهبری مسلمانان است بخیل باشد و یا کسی که به سنت (پیامبر) عمل نکند و در نتیجه، امت را به نابودی کشاند. (382)

387. میدان آزمایش مردان

الولایات مضامیر الرجال
زمامداری ها، میدان مسابقه و آزمایش مردان است. (383)